دسته: عرفای قرن سوم

زندگینامه شیخ جعفر حَذّاء (متوفی۳۴۱ه ق)

 از مشایخ‌ صوفیه شیراز در قرن‌ سوم‌ و چهارم‌، تاریخ‌ ولادت‌ او معلوم‌ نیست‌ و از زندگی‌اش‌ اطلاعات‌ کمی‌ در دست‌ است‌. نامش‌ جعفربن‌ عبداللّه‌ بوده‌ و با کنیه ابومحمد از او یاد کرده‌اند ( رجوع کنید به جنید شیرازی‌، ص‌ ۲۲۵؛ جامی‌، ص‌ ۲۴۳؛ ابراهیم‌بن‌ روزبهان‌ ثانی‌، ص‌ ۹)...

زندگینامه ابوعلی‌ حسن‌ جوزجانی‌-جرجانی‌(قرن‌ سوم‌)

 ابوعلی‌ حسن‌بن‌ علی‌، از عرفای‌ بزرگ‌ خراسان‌ در قرن‌ سوم‌. ابونُعَیم‌ اصفهانی‌ (ج‌۱۰، ص‌۱۱۰، ۳۵۰) نام‌ او را جرجانی‌ (جورجانی‌) آورده‌ است‌(نیز رجوع کنید به هجویری‌، ۱۳۵۸ ش‌، ص‌ ۱۸۶؛ قس‌ همان‌، چاپ‌ عابدی‌، ۱۳۸۳ ش‌، ص‌ ۲۲۵، که‌ جوزجانی‌ آورده‌ است‌). از زندگی‌ وی‌ اطلاع‌ چندانی‌ در دست‌ نیست‌،...

زندگینامه شیخ ابوالقاسم‌ جنید بغدادی‌ (صوفی‌ نامدار قرن ‌سوم‌.)

 ابوالقاسم‌، صوفی‌ نامدار قرن ‌سوم‌. نسب ‌و لقب ‌او در منابع ‌متقدم ‌عموماً به ‌صورت ‌جنیدبن ‌محمدبن ‌جنید خزّاز قواریری‌ ضبط‌ شده‌ (رجوع کنید به ابونعیم‌، ج ۱۰‌، ص‌۲۵۵؛خطیب‌ بغدادی‌، ج‌۸، ص‌۱۶۸؛ابن‌خلّکان‌، ج‌۱، ص‌۳۷۳؛سبکی‌، ج‌۲، ص ۲۶۰) اما خواجه‌ عبداللّه  ‌انصاری‌(ص‌۱۶۱) لقبِ او را زَجّاجِ خَزّاز آورده‌است‌. گفته ‌شده ‌که...

زندگینامه شیخ ابوعبداللّه محمد تِرمِذی(۳۰۰-۲۱۵ه ق)

 ابوعبداللّه محمدبن علی ملقب به حکیم ، محدّث ، مؤلف و از عرفای بزرگ قرن سوم . غیر از آنچه وی در شرح حال خود نوشته است ، اطلاعات کمی در باره او در کتب صوفیه وجود دارد. ترمذی به احتمال بسیار بین سالهای ۲۰۵و۲۱۵ در خانواده ای اهل علم...

زندگینامه شیخ محمد بنّا (سده سوم)

محمد بن یوسف ، از محدّثان و صوفیان اصفهان در قرن سوم هجری . نام کامل او را محمدبن یوسف بن معدان بن یزید الثقفی و کنیه اش را ابوعبدالله آورده اند. تاریخ ولادت بنّا معلوم نیست . وی نخستین کسی است که در اصفهان صوفی نامیده شد (انصاری ،...

زندگینامه شیخ بُنداربن حسین شیرازی (متوفی ۳۵۳ ه ق)

 از بزرگان صوفیه قرن چهارم . در منابع نام کامل او را بُنداربن حسین بن محمدبن مهلَّب شیرازی ، و کنیه اش را ابوالحسین آورده اند. وی متولّد شیراز و ساکن ارّجان بوده است (ابونعیم ، ج ۱۰، ص ۳۸۴؛سلمی ، ص ۴۶۷؛جامی ، ص ۲۳۰). تاریخ تولدش مشخص نیست...

زندگینامه شیخ بُنان حمّال(متوفی ۳۱۶ ه ق)

عارف و زاهد قرنهای سوّم و چهارم . نام او ابوالحسن بُنان بن محمدبن حَمدان بن سعید و لقبش حمّال است (سلمی ، ص ۲۹۱؛ ابن جوزی ، ۱۴۱۲، ج ۱۳، ص ۲۷۳؛ خطیب بغدادی ، ج ۷، ص ۱۰۳). تاریخ تولد وی در منابع ذکر نشده است . با...

زندگینامه شیخ محمد بَلخی ( قرن سوم و چهارم )

 محمدبن فضل ، از زاهدان و مشایخ صوفیه قرن سوم و چهارم . برخی کنیه او را «ابوبکر» دانسته اند (حاجی خلیفه ، ج ۲، ستون ۱۲۱۹؛ بغدادی ، ج ۲، ستون ۳۱) اما سلمی در طبقات الصوفیه که قدیمترین مأخذ درباره اوست آن را «ابوعبدالله » ذکر کرده است...

زندگینامه بِشر حافی(متوفی۲۲۷ ه ق)

 مکنّی به ابونصر مَروزی ، عارف ، محدث و فقیه . نَسَب او را بِشربن حارث بن عبدالرحمان بن عطاءبن هلال بن ماهان بن بَعبور (=عبدالله ) نوشته اند (سُلمی ، ص ۳۹ـ۴۱؛ انصاری ، ص ۷۱؛ ابن عساکر، ج ۱۰، ص ۱۷۹ـ۱۸۰؛ ابن جوزی ، ج ۲، ص ۳۲۵؛...

زندگینامه شیخ ابوحمزه محمد بزاز بغدادی (متوفی ۲۲۱ه ق)

ابوحمزه محمدبن ابراهیم ، از صوفیان قرن سوم . پدرش عیسی بن ابان (متوفی ۲۲۱) فقیه و محدث بوده و به منصب قضا اشتغال داشته است (قرشی حنفی مصری ، ج ۱، ص ۴۰۱؛ نووی ، قسم ۱، جزء ۲، ص ۴۴؛ ذهبی ، ج ۱۰، ص ۴۴۰). بغدادی از...