فصل اول : قضایائى که با استفاده از اسلوبى ابتکارى حقیقت واقعه را کشف نموده به طورىکه منکر بناچار اعتراف نموده است .

۱- زنى که فرزند خویش را انکار مى کرد او که جوانى نورس بود سراسیمه و شوریده حال در کوچه هاى مدینه گردش مى کرد، و پیوسته از سوز دل…

فصل دوم : قضایایى که نیرنگ حیله گران را آشکار نموده است .

۱- توطئه اى که فاش گردید. در زمام خلافت عمر دو نفر امانتى را نزد زنى به ودیعت گذاشتند و به وى سفارش نمودند که تنها با حضور هر دوى…

فصل سوم : قضایایى که با به کار بردن نقشه هایى ابتکارى و دقیق

فصل سوم : قضایایى که با به کار بردن نقشه هایى ابتکارى و دقیق از نگاشتن اقاریر و تفرقه بین گواهان ، صحنه مرموز و حیله شیطانى مجرمین را کشف…

فصل چهارم : قضایایى که مدعى را در حدود شرعى از اقرار منع و به انکار ترغیب نموده است !

۱- مردى که به زناى خود اقرار کرد! مردى نزد امیرالمومنین علیه السلام آمده گفت : یا امیرالمومنین ! زنا کرده ام مرا پاک کن . امام علیه السلام از…

فصل پنجم : قضاوتهاى آن حضرت علیه السلام در مواردى که واقع کاملا مشتبه بوده است .

۱- زد و خورد در حال مستى در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام به آن حضرت گزارش رسید که چهار نفر در حال مستى یکدیگر را با کارد مجروح نموده…

فصل ششم : قضایایى که ظاهر قضیه با واقع مختلف بوده است

۱- زنى حیله گر زنى شب هنگام ، خویشتن را شبیه کنیز مردى ساخت ، مرد به خیال این که کنیز اوست با وى همبستر شد، ماجرا نزد عمر طرح…

فصل هفتم : قضایایى که داراى احکام متعدد بوده و در ظاهر یک حکم توهم شده است

۱- حکمهاى گوناگون پنج نفر را در حال زنا گرفته نزد عمر آوردند، عمر دستور داد بر همه آنها حد جارى کنند، اتفاقا امیرالمومنین علیه السلام در آنجا حاضر و…

فصل هشتم : قضایایى که به صورت ظاهر داخل در موضوعى بوده و واقعا خارج بوده است .

۱- پدر و مادر سیاه و فرزند سفید! مردى همسرش را نزد عمر برده و گفت : خودم و این زنم سیاه هستیم و او پسرى سفید زاییده است ….

فصل نهم : قضایایى که احکام متعدد داشته و کوته فکران بیش از یک حکم نفهمیده اند.

۱- کیفر لواط شده مرد لواط شده اى را نزد عمر آوردند، عمر تصمیم گرفت او را تازیانه زند و از گواهان پرسید، آیا شما دیدید با او لواط شد؟…