زندگینامه ضَحّاک‌بن مَخْلَد(متوفی۲۱۲ه ق)

ضَحّاک‌بن مَخْلَد ، عالم و محدّث بصری قرن دوم و سوم. ابوعاصم ضحاک‌بن مخلد بصری از موالی‌بنی شیبان یا از تیرۀ ‌بنی شیبان بوده است (رجوع کنید به ابن‌حبان، ج‌۶، ص‌۴۸۳؛ ابن‌عساکر، ج‌۲۴، ص‌۳۵۹، ۳۶۱). چون ابن‌عساکر (ج‌۲۴، ص‌۳۶۶) دربارۀ غیر فصیح بودن او خبری آورده، وی نباید عرب تبار...