جنگ ابلیس علیه انسان

   ۱– جنگ‌ ابلیس‌ با انسان‌ هر انسانی‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ زندگی‌ سعادتمندانه‌ خود باید دوستان‌ودشمنان‌ خود را بشناسد. دوستان‌ انسان ‌مؤمن‌، خدا و رسولان ‌و فرشتگان‌ و مؤمنان‌ هستند…