داستان سید جزائرى با علاّمه ى مجلسى در رابطه با برزخ

حاج ملا هاشم در « منتخب » از عالم بزرگوار سید نعمت الله جزائرى نقل مى کند که در ایام اقامتم در اصفهان به حضور استاد عزیزم علاّمه ى مجلسى…