آداب حج بیان امام سجاد(ع)برای شبلی

  شبلى به حج رفته بود و پس از انجام اعمال حج به حضور امام سیدالساجدین علیه السلام مشرف شد، امام علیه السلام از وى پرسید: اى شبلى حج گزاردى…

طعام دیروز؛ … امروز

شیخ ابوسعید ابوالخیر، با مریدان از جایى مى‏ گذشت . چاه خانه‏اى را تخلیه مى‏ کردند . کارگران با مشک و خیک، نجاسات را از اعماق چاه بیرون مى ‏کشیدند…