آن چه عددى است که …؟

شخصى یهودى خدمت حضرت على (ع ) آمد و پرسید: یا على عددى را به من بگو که قابل تقسیم بر ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ باشد، بى آن که در تقسیم بر این اعداد، باقیمانده بیاورد.
على (ع ) به او فرمود: اگر چنین عددى را به تو بگویم ، اسلام را قبول مى کنى ؟ مرد یهودى گفت : آرى .
فرمود: روزهاى هفته ات را در روزهاى سالت ضرب کن ، همان عددى خواهد شد که تو مى خواهى . مرد یهود ۷ روز هفته را در ۳۶۰ روز سال ضرب کرد، حاصل عدد ۲۵۲۰ شد که قابل قسمت بر اعداد از ۲ تا ۱۰ مى باشد، بدون آن که چیزى باقى بماند.
یهودى ، پس از شنیدن این پاسخ صحیح و مشکل ، طبق تعهد خود اسلام را قبول کرد.
عافبت بخیران عالم ج  ۱//علی محمد عبداللهی
 المخازن ج۱ ص۱۳

 

بازدیدها: ۶۴۲

مطالب مرتبط