دسته: عرفای قرن سوم

۳۰ ذکر سرى سقطى، رحمه اللّه علیه(تذکره الأولیاء)

  آن نفس کشته مجاهده، آن دل زنده مشاهده، آن سالک حضرت ملکوت، آن شاهد عزّت جبروت، آن نقطه دایره لانقطى، شیخ وقت سرى سقطى- رحمه اللّه علیه- امام اهل تصوف بود، و در اصناف علم به کمال بود، و دریاى اندوه و درد بود، و کوه حلم و ثبات...

۱۹ ذکر امام اعظم، شافعىّ المطّلبى، رضى اللّه عنه(تذکره الأولیاء)‏

  آن سلطان شریعت، آن برهان حقیقت، آن مفتى اسرار الهى، آن مهدى اطوار نامتناهى، آن وارث و ابن عمّ نبىّ، وتد عالم شافعىّ المطّلبى- رضى اللّه عنه- شرح او دادن حاجت نیست که نور جمله عالم از پرتو شرح صدر اوست. فضایل و شمایل و مناقب او بسیار است....